Ilmassa 2.6.2017

Pääkaupunkiseudulle ainutlaatuinen ilmanlaadun havainto- ja ennustejärjestelmä

Pääkaupunkiseudulle rakennetaan uudenlainen, nykyistä verkkoa täydentävä, tiheä ilmanlaadun sensoreista koostuva havaintojärjestelmä, jota hyödynnetään tarkan ilmanlaatuennusteen kehittämisessä. Alueellisesti aiempaa kattavamman tiedon ja ennusteiden avulla on mahdollista kehittää ilmanlaatua parantavia toimia. Projektia vetää Ilmatieteen laitos.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) ilmanlaatuverkon mittauspisteet lisääntyvät, kun pääkaupunkiseudulle asennetaan nykyisiä mittausasemia täydentävä Vaisala Oyj:n ja Pegasorin mittalaitteista koostuva parinkymmenen sensorin. Sen avulla saadaan kohtuuhintaisesti lisätietoa ilmanlaadusta eri puolilla pääkaupunkiseutua, jota hyödynnetään Ilmatieteen laitoksen kehittämässä ilmanlaatuennustemallissa. Kerätty data sekä sen pohjalta tehdyt ennusteet tulevat avoimesti kaikkien saataville ja näin tietoa ilmanlaadusta voidaan jakaa tehokkaasti kaupunkilaisille. Verkko toteutetaan osana Uudenmaan liiton rahoittamaa Helsinki metropolitan Air Quality Testbed (HAQT) hanketta.  ”HAQT -ilmanlaatuprojekti on hieno esimerkki siitä, miten uusi Helsingin seudun Smart & Clean -toimintatapa tuo yhteen kaupungit, tutkimuslaitokset ja yritykset”, toteaa Ilmatieteen laitoksen yksikönpäällikkö Ari-Matti Harri. ”Projektissa tutkitaan suomalaisten uudensukupolven ilmanlaatusensoreiden toimintaa koko kaupungin mittakaavassa ja niiden hyötyä tuottaa entistä yksityiskohtaisempia ilmanlaatuennusteita”

ENFUSER-mallinnustyökalu tuottaa ennusteita

Ilmatieteen laitoksen ENFUSER-mallinnustyökalu luo mittaustiedoista pääkaupunkiseudun ilmanlaadun ennusteita sekä analysoi ja optimoi uusien havaintojen tuomaa lisäarvoa. Mallissa käytetään ilmanlaatumittausten lisäksi tietoja mm. säästä, maanpinnan korkeusvaihteluista, rakennuskannasta ja päästölähteistä. Mitattavien tietojen ja ennakoivan mallin perusteella voidaan suunnitella ilmanlaatua parantavia toimenpiteitä. ”Näin esimerkiksi katupölyn torjunnan tarvetta voidaan arvioida ja ennakoida entistä paremmin”, toteaa Ilmatieteen laitoksen yksikönpäällikkö Ari-Matti Harri.

”Uudet mittaus- ja mallinnustulokset tarkentavat ilmanlaadun seurantaa ja viestintää pääkaupunkiseudulla. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tuo asukkaiden käyttöön uusia ilmanlaatukarttoja verkkosivuille sekä ratikoiden ja metrojen infotauluille. Myös ilmanlaatuennuste aiotaan ottaa käyttöön hankkeen kuluessa”, HSY:n ilmansuojeluyksikön päällikkö Tarja Koskentalo kertoo.

Uudenlainen yritysten, tutkimuslaitosten ja julkisten toimijoiden yhteistyö Pääkaupunkiseudun Smart & Clean –säätiön suojissa rakentaa pohjan seudulla kehitettävien ratkaisujen viemiseen suuriin kaupunkeihin, joissa ilmanlaatu on vakava ongelma. ”Tiheä verkko tuottaa ilmanlaadusta paljon nykyistä yksityiskohtaisemman kuvan. Täydentävä sensoriverkko on mahdollista rakentaa kustannustehokkaasti, koska uudet ilmanlaadun mittauslaitteemme maksavat murto-osan verrattuna nykyisiin mittausasemiin”, kertoo Vaisala Oyj:n johtaja Jarkko Sairanen.


CITYZER- ja HAQT -hankkeissa on merkittävää synergiaetua

HAQT-verkosto hyödyntää Ilmatieteen laitoksella kehitettävää CITYZER-infrastruktuuria. CITYZER-hankkeessa iloitaankin sisarhankeen käynnistymisestä. ”Molemmat hankkeet tekevät töitä tarkemman ja edullisemman ilmanlaadun mittaamiseen liittyen. Hankkeiden tulokset mahdollistavat uutta liiketoimintaa erityisesti sellaisilla alueilla, joissa ilmanlaatu on huono, kuten monissa suurkaupungeissa”,projektipäällikkö Timo Nousiainen tähdentää.

HAQT aloittaa CITYZER:n kannalta juuri oikeaan aikaan, sillä hankkeet hyödyntävät toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla: uusi sensoriverkko saadaan ainakin osittain hyödyntämään CITYZER:n ensi vuonna käynnistyvää yleisöllekin avointa demonstraatiota, joka tuo pääkaupunkiseudun ilmanlaatu- ja sade-ennusteisiin pohjautuvia palveluja älypuhelimiin.. Oleellinen osa molempia projekteja on tiedon avaaminen ulkopuolisille, jolloin myös projekteihin osallistumattomat yritykset voivat rakentaa palvelujaan sen varaan. CITYZER myös mahdollistaa HAQT:n jatkuvuuden hankkeiden jälkeen, sillä CITYZER-järjestelmä jää käyttöön projektin päättymisen jälkeenkin.  Rakennettavalla kokonaisjärjestelmällä mahdollistetaan palveluita ja ratkaisuja, joilla vähennetään huonon ilmanlaadun tuottamia terveyshaittoja ja mahdollistetaan toimenpiteet, joilla jopa parannetaan ilmanlaatua.

Ilmatieteen laitos koordinoi sekä CITYZER että HAQT-projektia. Lisäksi molemmissa hankkeissa on useita samoja toimijoita, jolloin tiedonkulku ja yhteistyö on sujuvaa ja helppoa. CITYZER:n parissa työskentelevät Ilmatieteen laitoksen lisäksi Vaisala Oyj, Emtele, Sasken, HSY, Haaga-Helia, Tampereen teknillinen yliopisto, Pegasor, ja CLIC Innovation. HAQT-hanketta ovat toteuttamassa Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Vaisala Oyj, HSY, Pegasor ja Smart & Clean -säätiö.