Sää 13.3.2017

Vaikutuksista kertominen helpottaa varoitusten ymmärtämistä

”Onnettomuusriski on kohonnut.” Näin kertoo uudistettu varoituskartta liikennesäävaroituksen yhteydessä. Ilmiöperusteisesta varoittamisesta ollaan yhä enemmän siirtymässä vaikutusperusteiseen varoittamiseen.

Varoitukset ovat hyödyllisiä vain, jos annettu viesti tulkitaan oikein. Tämän takia sääilmiöiden sijasta on haluttu nostaa esiin myös sääilmiöiden vaikutuksia. Kun mahdollisista vaikutuksista on kerrottu selkeästi, on sääilmiöihin helpompi varautua. Ilmatieteen laitoksen uudistuneessa varoituspalvelussa on ensimmäistä kertaa tuotu sääilmiön lisäksi esiin myös varoitettavan ilmiön mahdollisia vaikutuksia. Muutoksen toivotaan auttavan ihmisiä varatutumaan sääolosuhteisiin tilanteen vaatimalla tavalla.

Kun mahdollisista vaikutuksista on kerrottu selkeästi, on sääilmiöihin helpompi varautua.

Liikenteen toimintavarmuuteen vaikuttaa monet eri asiat

Myös liikennepuolella ollaan yhä enemmän siirtymässä ilmiöperusteisista säävaroituksista vaikutusvaroittamiseen. Tämän takia juuri päättyneessä esiselvityksessä on tutkittu sitä, miten sääolosuhteet vaikuttavat liikenteen toimintavarmuuteen. Mukana on ollut Ilmatieteen laitoksen lisäksi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Liikennevirasto. ”Yhteistyöllä on tärkeä merkitys, sillä liikenteen puolella vaikutusketjut ovat pitkiä. Sääilmiöt voivat vaikuttaa liikenneväyliin, kuljetusjärjestelmiin, kalustoon tai ohjausjärjestelmiin. Esimerkiksi ukkonen voi rikkoa liikenteen ohjausjärjestelmiä ja aiheuttaa sitä kautta häiriöitä esimerkiksi junaliikenteeseen. Sekundääriset vaikutukset voivat lopulta muodostua kriittisiksi ja taloudellisilta vaikutuksilta suuriksi”, täsmentää Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ida-Reetta Virranjoki.

“Säällä on liikenteen toimintavarmuudelle huomattava merkitys. Ennakoitavuus tarkoittaa liikenteessä varautumista paikallisesti tai alueellisesti merkittävien sääilmiöiden vaikutuksiin mm. varmistamalla ylläpidon resurssien riittävyys, varautumalla korvaaviin kuljetuksiin tai reitteihin ja varoittamalla käyttäjiä. Mitä parempi ja tarkempi ennuste, sitä helpompi ja nopeampi toipuminen vähäisemmillä kustannuksilla”, sanoo Liikenneviraston turvallisuusjohtaja Matti Aaltonen.

Potentiaalisten häiriötilanteiden tunnistaminen vaatii yhteistyötä

Sääolosuhteiden ja liikenteessä havaittujen vaikutusten välisiä vuorovaikutussuhteita tarkasteltiin esiselvityksessä erilaisten tapahtumaesimerkkien kautta. ”Yksi tutkimistamme tapahtumista oli pääkaupunkiseudulla 3.2.2012 tapahtunut lumimyräkkä, jonka aikana sattui useita tieltä suistumisia ja jopa usean sadan ajoneuvon ketjukolareita Lahden väylällä. Kiinnostuksen kohteena oli se, millaisia vaikutuksia sääolosuhteilla oli liikenteen toimivuuteen ja sujuvuuteen. Lisäksi tutkittiin, millaisilla toimenpiteillä vaikutuksia voisi lieventää”, Ida-Reetta Virranjokikertoo. Esiselvityksessä oli mukana sääilmiöistä vain lumisateet, tuulet ja ukkoset. ”Näiden lisäksi on vielä paljon muita sääolosuhteita, joita ei vielä ole tutkittu. Meteorologisesti nämä ilmiöt eivät välttämättä ole poikkeuksellisia, mutta vaikutukset liikenteen sujuvuuteen voivat silti olla suuria. Yksi tällaisista sääilmiöistä voisi olla esimerkiksi kireä pakkanen, joka voi myös vaikuttaa sekä kalustoon että ohjausjärjestelmiin.”

Hankkeessa tehtiin ehdotus liikennejärjestelmän toimintavarmuuden mittarista. ”Sen avulla voidaan kuvata voimakkaiden sääilmiöiden ja toimintavarmuuden välistä yhteyttä ja tukea toimintavarmuuden seurantaa ja päätöksentekoa”, Iida-Reetta Virranjoki toteaa. Lisäksi esiselvityksessä tarkasteltiin toimijoiden välistä yhteistä toimintamallia. Siinä erityisesti dynaaminen tiedonvaihto toimijoiden välillä ja tiedottaminen koettiin tärkeiksi säähän liittyvissä häiriötilanteissa. Esiselvityksen mukaan tulevaisuudessa sääolosuhteiden aiheuttamien liikenteen häiriöiden ja vaikutusten ennustamista varten tärkeää olisikin kerätä systemaattisesti vaikutustietoja ja yhdistää ne säätietojen kanssa niin kutsuttuun vaikutustietokantaan.