Yleinen 18.3.2019

”Ilmastoriskien torjunta vaatii tutkitusti vaikuttavia toimia”

Havainnot osoittavat, että ilmasto jatkaa nopeaa lämpenemistään. Ilmatieteen laitos tutkii ilmastonmuutoksen syitä, seurauksia ja torjuntakeinoja sekä tuottaa ilmastopalveluja, jotka tukevat koko suomalaista yhteiskuntaa.

Ilmastontutkimuksen toimialajohtaja Hannele Korhonen kertoo, miten tutkimustieto auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta ja miten sen avulla voidaan varautua ja sopeutua ilmastonmuutoksen seurauksiin.

”Ilmastonmuutos vaikuttaa meihin kaikkiin. Sen seuraukset näkyvät jo nyt monin tavoin, esimerkiksi lämpötilan nousuna, jäätiköiden sulamisena ja lajien esiintymisalueiden muutoksina. Lämpenemisen edetessä vaikutukset ja niihin liittyvät riskit voimistuvat, moninaistuvat ja muuttuvat osin peruuttamattomiksi.”

Ilmastonmuutosta on hillittävä ja siihen on varauduttava nyt

Toimialajohtaja Hannele Korhonen.

”Suomessa ilmasto lämpenee kaksi kertaa niin nopeasti kuin muualla maailmassa. Ilmastonmuutoksen hillinnän ohella Suomessakin on välttämätöntä tehdä varautumis- ja sopeutumistoimia. Esimerkiksi merien pinnan nousu ja merivesitulvat ovat merkittävä uhka myös meillä. Mahdolliset pitkät hellejaksot voivat aiheuttaa haittaa riskiryhmille, mikä edellyttää varautumistoimenpiteitä terveydenhuollossa.

Ilmatieteen laitos tutkii ilmastonmuutoksen etenemistä ja vaikutuksia yhteiskunnan eri sektoreilla sekä tuottaa tietoa hillintä- ja sopeutumistoimien tueksi. Ilmastomallinnuksen avulla selitämme ilmaston mennyttä muutosta ja teemme ennusteita tulevasta kehityksestä niin Suomessa kuin globaalistikin. Jatkuva, pitkäaikainen mittaustoiminta on myös keskeisessä roolissa: mitä tarkemmin kasvihuonekaasujen ja pienhiukkasten lähteitä ja nieluja voidaan seurata, sitä tehokkaammin voidaan valita vaikuttavimmat keinot päästöjen suitsimiseksi.”

Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen edellyttää säätietoa

”Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet vaativat nopeita ja radikaaleja muutoksia muun muassa energiatoimialalla, liikenteessä, maa- ja metsätalouden toimissa ja teollisuudessa, jotta globaalit hiilidioksidipäästöt saadaan kääntymään laskuun.

Esimerkiksi tuuli-, aurinko- ja vesivoiman tehokas hyödyntäminen edellyttävät sekä reaaliaikaista tietoa sääolosuhteista että niiden muutoksista ilmastonmuutoksen edetessä. Bioenergian osalta on lisäksi tärkeää ymmärtää toimien vaikutus metsien hiilinieluun. Ilmatieteen laitos tutkii ja kehittää menetelmiä säästä riippuvien uusiutuvien energiamuotojen tuotannon ennustamisen tueksi. Energiasään taustalle tarvitaan paikallisesti yksityiskohtaiset tiedot tulevasta säästä ja arvio sääennusteen mahdollisesta epävarmuudesta.”

Luotettavien mittausten avulla hillintätoimenpiteiden vaikutuksia voidaan arvioida

”Ilmastonmuutoksen hillintätoimien vaikutusten arviointi on keskeistä päätöksenteossa. Jotta voidaan varmistua siitä, että hillintätoimet ovat tehokkaita, tarvitaan luotettavaa ja pitkäjänteistä mittaus- ja tutkimustietoa toimien vaikutuksista. Ilmatieteen laitos tutkii parhaillaan muun muassa sitä, miten maaperä voisi sitoa hiiltä tehokkaimmin ja miten hiilensidonta voidaan luotettavasti mitata.

Euroopan kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan sekä ilmakehän pienhiukkasten, pilvien ja hivenkaasujen seurantaan keskittyviä tutkimusverkostoja johdetaan Suomessa. Tutkimusverkostojen tuottama mittaustieto palvelee päätöksentekoa sekä meillä kotimaassa että Euroopan laajuisesti. Tietojen avulla voidaan seurata esimerkiksi sitä, miten kansainväliset päästövähennystavoitteet toteutuvat.”